Forretningsbetingelser
Lise Bouet og Hans Henrik Leschly

Rådgivning og opgaver, der løses af Advokatfirmaet Lise Bouet, er underlagt nærværende forretningsbetingelser, medmindre andet aftales skriftligt.

1. Interesse- og loyalitetskonflikt

Advokatfirmaet Lise Bouet er beliggende på Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund. Firmaet er registreret under CVR nr.: 15606630, og advokat Lise Bouet er den ansvarlige advokat.

Advokatfirmaet Hans Henrik Leschly er beliggende på Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund. Firmaet er registreret under CVR nr.: 79098817, og advokat Hans Henrik Leschly er den ansvarlige advokat.

Advokat Lise Bouet og Advokat Hans Henrik Leschly er i kontorfællesskab med andre advokater. Advokaterne har indgået en af Advokatsamfundet godkendt aftale om håndtering af interessekonflikt mellem advokaterne, således at det, inden en af advokaterne påbegynder rådgivning i en sag, er afklaret at der ikke er en interessekonflikt mellem advokaterne i sagen.

Såfremt der senere i forløbet måtte opstå interesse- og/eller loyalitetskonflikt, udtræder advokaten af sagen, og er behjælpelig med at finde en ny advokat.

2. Uafhængighed

Advokatfirmaet Lise Bouet og Advokat Hans Henrik Leschly er hver især et selvstændigt enkeltmandsfirma, som ikke har indgået aftaler med hverken banker, ejendomsmæglere eller revisionsfirmaer. Eventuelle henvisninger til andre rådgivere sker alene som en service overfor klienten

Advokat Lise Bouet er medlem af  Danske Advokater.

3. Identitetsoplysninger

Advokater i Danmark er omfattet af reglerne om håndtering af hvidvask af penge, hvilket betyder, at vi anmoder om identitetsoplysninger i form af pas eller sygesikringsbevis i forbindelse med sagens opstart, dog afhængig af sagens karakter.

4. Ordrebekræftelse

Ved sagens modtagelse udarbejdes og fremsendes en kort opgavebeskrivelse, som med de naturlige forbeholder der ligger i, at opgavens fulde omfang ikke kendes, beskriver arbejdets omfang, mulig tidshorisont og en beskrivelse af honoraret.

I visse tilfælde, hvor sagen er af særlig hastende karakter eller udføres for en erhvervsdrivende, kan opgavebeskrivelsen undlades.

5. Honorar og betaling

Honoraret beregnes med udgangspunkt i den medgåede tid, opgavens kompleksitet og

betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar. Honoraret tillægges relevante omkostninger og udlæg.

Der foretages løbende tidsregistrering på sagen, og tidsregistrering foretages så snart sagsbehandleren beskæftiger sig med sagen.

Det kan være vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar ved opgavens modtagelse. Honoraret er kun fast, hvis det er anført i ordrebekræftelsen eller senere aftalt. Advokaten kan i visse sager afgive et begrundet overslag over de forventede omkostninger og udlæg og timeprisen.

I tilfælde af en tvist om salær eller advokatens adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

6. Fakturering

Faktura udfærdiges med en kort beskrivelse af det udførte arbejde uden opdeling i poster.

Almindeligvis afregnes sagen, når opgaven er afsluttet. Løbende rådgivning og længerevarende opgaver afregnes med passende intervaller, eventuelt månedligt, medmindre andet er aftalt. Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler.

Der kan anmodes om forudbetaling, og i så fald påbegyndes eller fortsættes arbejdet først, når betaling er registreret. Ved forsinket betaling påløber renter efter renteloven samt rykkergebyr på kr. 100,00 pr. brev.

7. Kommunikation

Advokat Lise Bouet kommunikerer gerne via e-mail. E-mails krypteres ikke, medmindre det aftales, og oplysninger, der udveksles via e-mail, kan således komme til andres kendskab.

8. Forsikringsdækning og ansvar

Advokat Lise Bouet og advokat Hans Henrik Leschly er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet Lise Bouet er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i HDI Gerling efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Advokatfirmaet Hans Henrik Leschley er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i Codan efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Enhver tvist mellem en klient og advokatfirmaet Lise Bouet skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

9. Bank

Advokat Lise Bouet har klientkonto i Nykredit og Nordea.

Advokat Hans Henrik Leschly har klientkonto i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

 

Advokatfirmaet Lise Bouet og Hans Henrik Leschly

November 2013

Advokat
Lise Bouet

Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Telefon: 39 65 60 60
Email: bouet@bouet.dk
CVR: 15606630

Forretningbetingelser

Advokat
Hans Henrik Leschly

Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Telefon: 39 65 60 60
Email: hh@leschly.dk
CVR: 79098817

Forretningbetingelser
×

Menu

Ring til os

Skriv til os

Find vej